Kantoor Quantra

Algemene Voorwaarden

1. Over Quantra BV

1.1 Quantra BV is gevestigd aan de Lageweg 2a, 3703 CA in Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30215048. Het Btw nummer van Quantra is NL815978728B01

1.2 Om contact op te nemen met Quantra kunt u een e-mail sturen aan: info@quantra.nl, bellen naar telefoonnummer: 030 877 44 55 of onze website bezoeken op: quantra.nl

2. Definities en interpretatie:

2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de gehanteerde definities de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Quantra BV.

Diensten:                     
de door Quantra aan Opdrachtgever te leveren Diensten zoals beschreven in de Offerte.

Directe Schade:            
betekent uitsluitend:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Quantra aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, waarbij geldt dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen indien de Overeenkomst door Opdrachtgever (geheel of gedeeltelijk) is ontbonden;
b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op zoals hiervoor bedoeld onder a);
c) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade zoals hiervoor bedoeld onder a); en
d) de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte van schade zoals hierboven benoemd.

Materialen:                    
rapporten, handleidingen, casus, oefeningen, tutorials, analyses, presentaties en (les)materialen, in welke vorm dan ook.

Offerte:                         
het aanbod van Quantra, in welke vorm dan ook, tot het leveren van Diensten.

Opdrachtgever:             
de rechtspersoon, personenvennootschap of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie de Overeenkomst tot stand komt.

Opdracht:                      
een interim-management of consultancy opdracht, zijnde een Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene Partij, Opdrachtnemer of Quantra BV zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt een Consultancy- en/of Interim-management Opdracht uit te voeren;

Overeenkomst:              
de Overeenkomst van opdracht die tot stand komt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.

Overmacht:                    
betekent overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, met dien verstande dat een tekortkoming van een door Quantra in de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde persoon te allen tijde heeft te gelden als overmacht van Quantra.

Partijen:                         
Quantra en Opdrachtgever gezamenlijk, ieder afzonderlijk tevens aangeduid als Partij.

Vertrouwelijke Informatie:
alle informatie in welke vorm dan ook (schriftelijk, elektronisch of anderszins), waaronder begrepen maar niet uitsluitend de Materialen en van welke aard ook waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, waaronder tevens bedrijfsgeheimen en de inhoud van de Overeenkomst wordt begrepen.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in deze Algemene Voorwaarden:
a) wordt onder schriftelijk ook elektronische communicatie per e-mail verstaan;
b) heeft een verwijzing naar artikel te gelden als een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden;
c) houdt een verwijzing naar Overeenkomst tevens een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in; en
d) zijn termijnen, met uitzondering van betalingstermijnen, slechts indicatief en geen fatale termijnen.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst (zonder deze Algemene Voorwaarden), gaat de bepaling in deze Algemene Voorwaarden voor, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat wordt afgeweken van het betreffende artikel in de Algemene Voorwaarden.

2.4 De door Quantra gemaakte Offertes zijn geldig gedurende één (1) maand, tenzij in de Offerte een daarvan afwijkende termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is opgenomen, kunnen aan de Offerte geen rechten worden ontleend indien de Diensten waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Quantra zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide Partijen.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Quantra niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3. Toepasselijkheid en Overeenkomst

3.1 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer:
- Quantra een Offerte heeft afgegeven en de Opdrachtgever deze aanvaardt en/of wanneer Quantra op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de Overeenkomst; of
- Opdrachtgever een Opdracht plaatst bij Quantra en Quantra deze opdracht heeft aanvaard en/of van start gaat met de uitvoering van de Opdracht.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en alle door Quantra gesloten Overeenkomsten, Opdrachten en verrichtte Diensten en alle overige door Quantra verrichtte Handelingen.

3.3 Quantra is gerechtigd om de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Quantra de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Wijzigingen of aanpassingen op verzoek van de Opdrachtgever zijn slechts geldig indien Partijen dit schriftelijk (niet zijnde per e-mail) zijn overeengekomen.

3.4 Door ondertekening van een Overeenkomst met Quantra, een door Quantra gestuurde Offerte, dan wel het bevestigen van een Opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van Quantra en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Quantra en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.6 Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. Elk tegenvoorstel van Opdrachtgever om de Diensten te ontvangen op basis van andere voorwaarden dan beschreven in Offerte en/of deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend als aanvaard door Quantra indien deze aanvaarding schriftelijk (niet zijnde per e-mail) geschiedt en is ondertekend door een persoon die gerechtigd is om Quantra te vertegenwoordigen, in welk geval de Overeenkomst op dat moment tot stand komt.

3.7 Quantra zal de Diensten leveren aan Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst. De Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

4. Vergoedingen en betaling

4.1 Opdrachtgever is de vergoedingen verschuldigd aan Quantra zoals overeengekomen in de Overeenkomst (de Vergoedingen). Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, worden de Diensten verricht op basis van nacalculatie op grond van de geldende uurtarieven van Quantra.

4.2 Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst:
a) zijn de Vergoedingen exclusief reis- en onkosten, BTW en andere heffingen van overheidswege;
b) zijn de in de Offerte genoemde bedragen slechts indicatief en wordt de verschuldigde Vergoeding berekend op grond van het daadwerkelijk bestede aantal uren; en
c) zal Quantra de Vergoedingen maandelijks achteraf, vermeerderd met BTW en eventuele verschuldigde onkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

4.3 Opdrachtgever zal facturen steeds uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum voldoen aan Quantra op het in de factuur kenbaar gemaakte bankrekeningnummer, tenzij door Quantra en Opdrachtgever een andere betalingstermijn is bepaald in de Overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling dan wel tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht en bij verlenging van de opdracht. Quantra heeft het recht de geldende uurtarieven gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks aan te passen, onder meer op basis van de het prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening. Daarnaast heeft Quantra het recht om in het geval van (fiscale) wetswijzigingen de Vergoedingen aan te passen in overeenstemming met de gewijzigde (fiscale) wet- en regelgeving.

5. Verzuim van betaling

5.1 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Quantra niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de Opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Quantra.

5.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden er 100 euro aan aanmaningskosten in rekening gebracht. Vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening heeft Opdrachtnemer recht op wettelijke handelsrente. Tevens zal Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 BW) te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding BGK van 1 juli 2021. Indien meer of hogere kosten zijn gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.3 Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Quantra wordt hierbij uitgesloten.

6. Duur en einde

6.1 Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

6.2 Quantra kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Quantra gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

6.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien de opdracht onder de Overeenkomst niet door volbrenging eindigt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Indien (een deel van) de Diensten reeds is/zijn ingepland, is Opdrachtgever in het geval van opzegging door de Opdrachtgever binnen 10 dagen voor de (eerste) ingeplande activiteit, de Vergoedingen voor de te verrichten Diensten steeds volledig aan Quantra verschuldigd.

6.4 Partijen hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden in het geval:
a) de andere Partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt of dit aan haar wordt verleend;
b) van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting op grond van de Overeenkomst die – indien het verzuim niet al van rechtswege is ingetreden – niet binnen een redelijke termijn van dertig dagen na een gedetailleerde ingebrekestelling door de tekortschietende Partij is gezuiverd. Betalingsverplichtingen hebben daarbij in ieder geval steeds te gelden als wezenlijke verplichtingen; of
c) In geval van overmacht is Quantra gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn;
d) Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Quantra kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Quantra kan worden gevergd.

6.5 Partijen komen overeen dat in het geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding, de reeds ontvangen prestaties onder de Overeenkomst geen onderwerp van ongedaan making zijn in de zin van artikel 6:271 e.v. BW.

6.6 In geval van opzegging van de Overeenkomst door een van Partijen, zijn de Vergoedingen voor reeds verrichte Diensten in afwijking van artikel 7:411 BW steeds volledig verschuldigd door Opdrachtgever.

7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Quantra verleent haar diensten op basis van inspanningsverbintenis. Quantra zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Quantra de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

7.2 De verplichtingen van Quantra uit hoofde van de overeenkomst bestaan uit werkzaamheden van adviserende aard.

7.3 De feitelijke uitvoering van de Opdracht wordt verzorgd door de door Quantra ter beschikking gestelde medewerker. Indien de Overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een specifieke persoon zal Quantra steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7.4 De door Opdrachtgever verstrekte informatie is de basis waarop de diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Quantra heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

7.5 Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Quantra recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.6 Indien door Quantra in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Meerwerk

8.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de Overeenkomst zijn gesloten of overige overeengekomen Diensten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Quantra gefactureerd.

8.2 Voor zover voor de Diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten, zal Quantra Opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9 is de totale aansprakelijkheid van Quantra uit welke hoofde dan ook (toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot Directe Schade ter hoogte van het bedrag dat Quantra gedurende de drie maanden voorafgaande aan de (eerste) schadeveroorzakende gebeurtenis aan Opdrachtgever heeft gefactureerd (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt daarbij beschouwd als één gebeurtenis.

9.2 Quantra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

9.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Quantra of haar bedrijfsleiding, is de aansprakelijkheid van Quantra voor alle andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 Het bepaalde in dit artikel 9 en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in de Overeenkomst gelden mede ten gunste van de door Quantra bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen en alle aan haar gelieerde personen.

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Quantra voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met het handelen in de strijd met het bepaalde in de Overeenkomst door Opdrachtgever.

9.6 Quantra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quantra kenbaar behoorde te zijn.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, die rusten op of vervat zijn in de resultaten van de Diensten en de Materialen, berusten bij Quantra en haar licentiegevers.

10.2 Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de resultaten van de Diensten en de Materialen voor interne doeleinden binnen de organisatie van Opdrachtgever te gebruiken. Het voornoemde gebruiksrechten omvat niet het recht om sublicenties te verlenen aan derden, waaronder tevens moeder-, dochter- of groepsmaatschappijen van Opdrachtgever worden verstaan. Quantra is gerechtigd licentiekosten in rekening te brengen voor het gebruik van Materialen.

10.3 De door Quantra bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Quantra.

10.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Quantra te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Quantra openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.5 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

10.6 Het is Opdrachtgever verboden om de resultaten van de Diensten en/of de Materialen te gebruiken voor het leveren van diensten aan derden die gelijk zijn, vergelijkbaar zijn of concurreren met de Diensten van Quantra.

10.7 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking in de Overeenkomst zowel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Quantra.

11. Geheimhouding

11.1 Partijen verplichten zich de Vertrouwelijke Informatie:
a) strikt geheim te houden en de Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk met derden te delen of aan hen ter inzage te verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij;
b) u
itsluitend ter kennis brengen van die werknemers van de ontvangende Partij en andere door haar ingeschakelde hulppersonen, die daarvan kennis moeten dragen in het kader van het uitvoering geven aan de Overeenkomst; en
c) niet voor een ander doel te gebruiken dan voor het doel waarvoor zij deze heeft ontvangen.

11.2 De hiervoor in dit artikel opgenomen verplichtingen zullen niet gelden voor Vertrouwelijke Informatie, waarvan de ontvangende Partij bewijst dat deze Vertrouwelijke Informatie:
a) bij deze Partij al eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan haar is verstrekt;
b) publiekelijk eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij is verstrekt, of in ieder geval voorafgaand aan de verstrekking van de betreffende informatie aan de ontvangende Partij door de verstrekkende Partij publiekelijk algemeen verkrijgbaar was;
c) publiekelijk bekend of verkrijgbaar werd - zonder dat de ontvangende Partij of diens hulppersoon hiervoor direct of indirect verantwoordelijk was - op of na de datum waarop de ontvangende Partij de betreffende informatie van de verstrekkende Partij ontving;
d) openbaar diende te worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of op vordering van een overheidsinstantie of een wettelijke plicht; en/of
e) in rechte openbaar dient te worden gemaakt ter handhaving of verdediging van haar rechten.

12. Privacy

12.1 Quantra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Quantra verwerkt en beveiligd.

12.2 Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Quantra verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

12.3 Quantra verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Quantra sluit Quantra een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Quantra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

12.4 Quantra neemt de bescherming van gegevens van Opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als Opdrachtgever de indruk heeft dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan er contact opgenomen worden met de Functionaris Gegevensbescherming via office@quantra.nl.

13. Diversen 

13.1 De Overeenkomst geldt tussen Partijen. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.3, kunnen derden geen beroep doen op de bepalingen in de Overeenkomst.

13.2 Het is Opdrachtgever verboden werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen of te benaderen voor het uitvoeren van enkele Diensten of op enige ander wijze werkzaamheden te laten verrichten bij Opdrachtgever zelf of derden, in de ruimste zin des woords op straffe van een direct opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 10.000,-- voor iedere overtreding en € 1.200,-- voor iedere dag dat deze overtreding verder voortduurt, onverminderd verdere aanspraken van Opdrachtnemer tot vergoeding van Schade.

 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.


AV 2020 10 Q